Obrábanie za mokra

Pri obrábaní za mokra sa musí jednak nástroj, ako aj obrobok zásobovať správnym množstvom chladiaceho prostriedku (emulzie).

Súčasne s tým sa popri odvádzaní tepla zabezpečuje aj odvádzanie vznikajúcich kovových triesok. Pri technickej transformácii tohto obehu sa veľmi dobre osvedčili práve čerpadlá spoločnosti Spandau používané vo filtračných zariadeniach a v zariadeniach na úpravu chladiacich zmesí. Na schéme uvedenej dole je znázornený obeh mazacieho prostriedku: znečistená chladiaca emulzia prúdi od obrábacieho stroja do nádoby na zber nečistoty a odtiaľ sa prepravuje filtračným čerpadlom (čerpadlom znečistenej zmesi / odsávacím čerpadlom – napr. Spandau Typ PSH, PMS) do filtra. Očistené médium potom prúdi cez filter do čistej nádrže. Systémové čerpadlo (napr. LMP, PSR, PS) prečerpáva očistenú chladiacu mazaciu emulziu naspäť do obrábacieho stroja.

V závislosti na technológii obrábania a na materiáli obrobku sa pri obrábaní za mokra chladia nástroje zvonku, alebo zvnútra.

V prípade vonkajšieho chladenia nástrojov sú potrebné tlaky prečerpávania približne do 20 barov, často pri väčších množstvách prečerpávaného média. Keď sa pracuje metódou vnútorného chladenia nástrojov, ako napr. pri vŕtaní hlbokých otvorov, tak je to presne opačný prípad. Vzhľadom na veľmi malé prierezy sú potrebné vysoké tlaky pri malých prečerpávaných množstvách média.

Okrem toho pumpované chladiace médium zabezpečuje aj transport triesok vznikajúcich pri obrábaní. Chladiace mazacie látky používané ako prečerpávané médiá sú založené na organických a anorganických olejoch. Používajú sa emulzie v kombinácii olej / voda (s podielom oleja 4 až 10 %, max. 15 %) a chladiace a rezné oleje s rôznymi hodnotami viskozity.

LMP
PMS
PR-4
PRT-PRA
PSH
PS-PSL
PSR